Przegląd okresowy

Kara za brak wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego

     Ministerstwo Finansów mając na uwadze konieczność weryfikacji prawidłowości działania użytkowanych przez podatników kas rejestrujących (wszystkich rodzajów), zobowiązuje podatników do poddawania kas w terminach określonych w przepisach, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas. 

W związku z częstym niedopełnianiem przez podatników obowiązku poddawania kas przeglądom technicznym wprowadzono przepis mający pełnić działanie prewencyjne, tj. wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 300 zł za brak wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego.

Ponadto, jeśli przegląd kasy nie zostanie wykonany w okresie 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na tej kasie oraz podatnik wcześniej skorzystał z odliczenia (lub zwrotu) na zakup tej kasy – obowiązany będzie do zwrotu tego odliczenia (lub zwrotu) na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

     Serwis jest zobowiązany przesyłać do właściwego Urzędu Skarbowego dla podatnika informacje o wykonanych przeglądach w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd.